Yelo-dan çoxfunksiyalı mobil əlavə

Xəbərlər siyahısı

Xəbərlər

Maliyyə nədir?

Ümumiyyətlə, maliyyə hər hansı istənilən biznesin ən böyük mahiyyətidir və heç bir şirkət maliyyə olmadan mövcud ola bilməz. Bu, şirkətin pul işlərinin idarə edilməsi ilə - yəni, ən sərfəli şərtlərlə pulun necə toplana biləcəyi və əldə edilmiş pulun ən sərfəli istifadəyə necə yönəldilməsi ilə əlaqədardır. Deməli, maliyyənin mahiyyəti vəsaitlərin təşkili və tətbiqi prosesi ilə əlaqədardır. Maliyyənin mahiyyəti barədə aşağıda müzakirə edəcəyik.

 1. Xərc-yönümlü: Maliyyədən istifadə ödənişlərin, icarə haqqının və ya hər hansı bu kimi xərclərin maliyyə təminatçısına ödənilməsini tələb edir. Biznes vəsait toplayır və bunun müqabilində vəsaitlərin tədarükçülərinə bir xərc ödəməlidir. Əgər maliyyə səhmlərin buraxılması yolu ilə təşkil edilirsə, şirkət əvəzində dividend və ya bonus səhmlər şəklində kapital ödənişi ödəyir.

2. Dəyər-əsaslı: Maliyyənin iqtisadi tətbiqi nəticədə şirkət üçün dəyər yaradan mənfəət əldə etməyə kömək edir. Maliyyə təsərrüfat fəaliyyətini idarə edir, təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyini artırır və bununla da artıqlığın yaradılmasını təmin edir. Beləliklə, şirkətin dəyərini artırmağa yönəlmiş geniş biznes fəaliyyəti ilə məşğul olur. Fondun ən az xərc nəzərə alınmaqla necə təşkil oluna biləcəyi və bunun ən yaxşı istifadələrlə necə tətbiq oluna biləcəyi şirkət tərəfindən yaradılan dəyərin həcmini müəyyən edir. Beləliklə, maliyyə dəyər yönümlüdür.

3. Məqsəd-yönümlü: Uğurlu maliyyə planlaşdırması təşkilat üçün arzu olunan məqsədə nail olmağı təmin edir. Biz bilirik ki, şirkətin əsas məqsədi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi biznesin xarakterindən asılı olan fəaliyyətlərin mərkəzini təşkil edir. Maliyyə biznesin xarakterindən asılı olmayaraq şirkətə həmin məqsədə çatmağa kömək edir. O, bütün fəaliyyətləri istiqamətləndirir və tənzimləyir ki, şirkət öz son məqsədinə nail ola bilsin.

4. Geniş-yayımlı: Və sonda, maliyyə hər şeyi əhatə edir. İstər mənfəət axtaran, istərsə də qeyri-kommersiya məqsədli bütün təşkilatlar üçün lazımdır. Mənfəət axtaran şirkətlər üçün dəyəri maksimuma çatdırmaq əsas məqsəddir, qeyri-kommersiya məqsədli şirkətlər üçün isə xərclərin minimuma endirilməsi əsas əhəmiyyəti kəsb edir. Bu məqsədlərin hər ikisi maliyyə baxımından qiymətləndirilir. İstər mənfəət axtaran, istərsə də qeyri-kommersiya məqsədi daşıyan şirkətlər maliyyə dəstəyi tələb edir, çünki maliyyə dayanıqlığı hər bir şirkət üçün olduqca vacibdir.

çoxfunksiyalı mobil əlavə